Leiebetingelser

1. Formål & anvendelse

Disse leiebetingelsene gjelder for all utleie av utstyr fra Skanska Survey, inkludert maskiner, roboter, og instrumenter.

 

2. Leieobjekt og ansvar

Leieobjekt utleveres i full driftsklar stand og skal tilbakeleveres i samme stand. Leietaker er ansvarlig for korrekt bruk, vedlikehold, og sikker oppbevaring av utstyret.

Leieobjekt skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som er tiltenkt, og skal ikke uten skriftlig forhåndsavtale utsettes for spesielle miljømessige belastninger.

Framleie av leieobjekt eller bruk utenfor Norge er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Skanska. Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt. Skanska har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted.

 

3. Økonomi og betalinger

Leien betales i henhold til gjeldende prisliste eller skriftlig avtale.

Fakturering skjer månedlig ettervis, uavhengig av leiestart. Første faktura dekker fra leiestart til månedsslutt, og videre fakturaer gjelder for hele måneder.

Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato, ved for sen betaling belastes lovens forsinkelsesrente.

 

4. Forsikring og risiko

Leietaker er ansvarlig for forsikring som dekker gjenanskaffelsesverdien av utstyret.

Risikoen for leieobjekt overgår til leietaker ved utlevering og varer til tilbakelevering.

 

5. Leieperiode og oppsigelse

Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel.

Hvis leien er avtalt pr. måned gjelder en ukes varsel. Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende, kan utleier si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.

Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker går konkurs eller beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

 

6. Ansvar for skade eller feil bruk

Skanska Survey er ikke ansvarlig for at leieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. Det anbefales at leietaker vurderer utstyret i henhold til sine krav før leie.

Skanska Survey har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjektet.

Leietaker er ansvarlig for egenkontroll av leieobjektet før bruk. Skanska Survey er ikke ansvarlig for skader og feil forårsaket av feil bruk eller uaktsomhet.

 

7. Tvisteløsning og jurisdiksjon

Tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Ved uenighet, avgjøres saken ved ordinær rettergang i Norge.

 

8. Endringer og tillegg

Endringer i leievilkårene krever skriftlig avtale.