Betingelser – Survey Butikk

Velkommen til Skanskas hjemmeside! Følgende bruksvilkår gjelder for nettstedet, som vi ber deg lese nøye. Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet, om hvordan vi behandler dine personopplysninger og om hvilke informasjonskapsler som brukes på nettstedet. Referanser nedenfor til “Skanska”, “oss” eller “vi” er referanser til Skanska Sweden AB, som er leverandøren av denne nettsiden, og/eller andre selskaper i Skanska-gruppen. Skanskas nettside og disse bruksvilkårene er gitt i samsvar med svensk lovgivning.

Generelt

Vi selger varer til bruk innen geomatikkfaget til registrerte firma med organisasjonsnummer. Dette gjelder firma i inn og utlandet.

Vi tilbyr også tjenester iht valg i nettbutikken. Nettbutikken vil gi mulighet for å komme i kontakt med rette avdeling. Disse tjenestene omhandles ikke videre i dette dokumentet da tjenester dekkes av egne kontrakter som inngås mellom partene.

Privatpersoner kan kjøpe varer eller tjenester etter avtale.

All handel dekkes av kjøpsloven og angrerettloven.

 

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Skanska Survey
Kontaktadresse: Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
E-post: survey@skanska.no
Telefon: 98210901
Organisasjonsnr.: 943 049 467

Kjøper er den person eller bedrift som foretar bestillingen.

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er veiledende ekskl. mva. Dersom varene skal sendes, vær oppmerksom på at frakt kommer i tillegg, da frakt beregnes i et eget system etter at varene er pakket. Prisene er iht transportørens prisliste.

For firma i Norge vil alle fakturar ha mva påslag. For bestillinger fra firma utenfor Norge vil ikke Norsk mva belastes på faktura. Mva og eventuelt tollavgift for eget land utenfor Norge, vil bli håndtert av Bring som vi benytter som transportør.

Avtaleinngåelse

Bestillingene som gjennomføres, behandles manuelt. Kjøper kontaktes ved uklarheter for å sikre riktig vare og leveranse av denne.  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøper kontaktes også ved vesentlig prisendring hos leverandøren av 3. partsvarer. Dette kan skje dersom vi er utsolgt for varen og må bestille til denne nye prisen.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post etter at kjøpet er gjennomført.

Dersom vi ikke kan levere varene innen rimelig tid tar vi også kontakt med kjøper med informasjon om forventet levering.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Betalingsvalg i nettbutikken er kun faktura. Vi sender faktura fra Skanska Norge AS sitt faktureringssystem.
Husk å gi beskjed dersom faktura skal inneholde spesielle referanser som prosjektnummer, ansattnummer etc.

Ved feil på varen eller bruk av angrerett vil returnert vare krediteres når den er mottatt i retur.

Levering m.v.

Varen kan hentes på Berger etter avtale ellers benyttes Bring som transportør. Leveringsmetode er da bedriftspakke eller stykkgods på pall. Varen leveres til den oppgitte leveringsadressen. Ved hurtiglevering benytter vi post over natt kl 09. Varene sendes ut på ettermiddagen ca kl 14. Bestillinger som mottas etter kl 13 sendes neste dag. Vi sender sporingsinformasjon til oppgitt epostadresse. Varer som sendes med Bring ansees som mottatt når den er kvittert for på mottaksadressen.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når den er mottatt av kjøperen i henhold til avtalen. 

Angrerett

Kjøper må melde bruk av angrerett innen 14 dager etter mottatt vare. Varen skal da returneres og blir kreditert kjøper når varen er mottatt i retur.

Undersøkelse av varen

Kjøper kontakter selger dersom feil vare er mottatt eller varen er skadet eller har feil eller mangler. Dersom varen er skadet av transportør skal dette dokumenteres med bilder slik at krav om erstatning kan fremlegges transportøren.

 

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Feil eller mangler må meldes selger snarest etter mottak av varen.

 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Selger vil informere om leveringstid dersom bestilt vare ikke er på lager. Kjøper kan heve bestillingen om leveringstiden ikke er iht. kjøperens behov.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøper kontakter selger ved bruk av informasjon i nettbutikken dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

 

Tvisteløsninger

Oppstår det tvist mellom partene, skal denne søkes løst via forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet skal tvister avgjøres ved rettergang for de ordinære domstolene, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

Avtalt verneting for avtalen er Oslo.